توضیحات طرح ساخت

با تقبل هزینه ساخت و تجهیز حداقل
100 سانتی ‌متر مربع از بنای شبستان اصلی
در باقیات الصالحات این امر مهم شریک باشیم.
هر 100 سانتی متر مربع : 30 هزار تومان

از طریق فرم مقابل می تونید در این امر شریک باشید

کمک مالی به ساخت مسجد

تا این لحظه هزینه 2241 سانتی متر مربع توسط خیرین پرداخت شده است

از طریق فرم زیر اقدام به پرداخت نمایید

آماده سازی صحن جدید برای دهه دوم فاطمیه

تصاویر ساختمان جدید

طرح شبستان اصلی مسجد