...

توضیحات طرح ساخت

با تقبل هزینه ساخت و تجهیز حداقل
100 سانتی ‌متر مربع از بنای شبستان اصلی
در باقیات الصالحات این امر مهم شریک باشیم.
هر 100 سانتی متر مربع : 30 هزار تومان

درگاه پرداخت مسجد صفا

  • قیمت: 1 تومان تعداد/مقدار :

تصاویر ساختمان جدید