توضیحات طرح ساخت

با تقبل هزینه ساخت و تجهیز حداقل
100 سانتی ‌متر مربع از بنای شبستان اصلی
در باقیات الصالحات این امر مهم شریک باشیم.
هر 100 سانتی متر مربع : 30 هزار تومان

از طریق فرم مقابل می تونید در این امر شریک باشید

کمک مالی به ساخت مسجد

تا این لحظه هزینه 2177 سانتی متر مربع توسط خیرین پرداخت شده است

کمک به پرداخت خرید درب صحن جدی مسجد

تصاویر ساختمان جدید

طرح شبستان اصلی مسجد